Privacybeleid

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die INSZO verwerkt van haar bezoekers. Indien je een bezoek brengt aan onze website, stem je uitdrukkelijk en ondubbelzinnig in met de verwerking van je persoonsgegevens volgens dit Privacybeleid.

Het Privacybeleid bestaat uit de volgende artikelen:

Artikel 1. Verantwoordelijke.

Artikel 2. Welke persoonsgegevens verzamelt INSZO, voor welk doel en gedurende welke periode.

Artikel 3. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers.

Artikel 4. Inzagerecht, verwijdering, vragen en klachten.

Artikel 5. Wijziging van het Privacybeleid.

Artikel 6. Overgang van onderneming.

INSZO adviseert je om het Privacybeleid goed door te lezen en een kopie daarvan af te drukken of op te slaan voor jouw administratie.

Artikel 1. Verantwoordelijke.

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

Instituut voor Zorgoptimalisatie, KVK-nummer: 17172368

E-mail :  inszo@inszo.nl

Artikel 2. Welke persoonsgegevens verzamelt INSZO, met welk doel en gedurende welke periode?

2.1 Persoonsgegevens.

2.1.1. Soort gegevens In het kader van jouw deelname worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

a) voornaam en achternaam

b) geslacht

c) postcodegetal

d) gebruikersnaam (e-mailadres)

e) versleutelde wachtwoord

2.1.2 Doel van de verwerking INSZO verwerkt de in sub 2.1.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Anoniem statistisch onderzoek. Geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens kunnen worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek of statistiek door onszelf of door derden. Deze geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens zijn nooit tot jou als individu te herleiden.

2.1.3 Gedurende welke periode worden de persoonsgegevens verwerkt.

INSZO verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je gebruik en tot maximaal een jaar na afloop van je gebruik van het contactformulier en de inschrijving voor de nieuwsbrief van INSZO.

Na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn zal INSZO de persoonsgegevens direct vernietigen en/of anonimiseren, tenzij zij het op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.

Artikel 3. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers.

Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft INSZO passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden je persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging. Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt INSZO gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerkers. Deze verwerkers verwerken de persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van INSZO. Met de verwerkers heeft INSZO een verwerkersovereenkomst gesloten waarin de verwerker wordt verplicht om alle verplichtingen uit de Wet bescherming persoonsgegevens (AVG), de Europese algemene verordening gegevensbescherming en dit Privacybeleid na te leven.

Artikel 4. Inzagerecht, verwijdering, vragen en klachten.

INSZO zal je verzoeken steeds onverwijld in behandeling nemen en je onverwijld, en in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat INSZO aan het verzoek heeft gegeven. Indien INSZO je verzoek niet inwilligt zal zij dat altijd nader toelichten. In aanvulling op voorgaande kan je via je eigen account ook zelf je persoonsgegevens inzien, wijzigen of verwijderen.

Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van jouw persoonsgegevens, kun je eveneens via e-mail contact met ons opnemen. INSZO zal het bezwaar onverwijld, en in ieder geval binnen een maand na de ontvangst daarvan, in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij zij op grond van een wettelijke verplichting genoodzaakt is het betreffende persoonsgegevens te bewaren. Indien dat laatste het geval is, zal INSZO je hiervan op de hoogte brengen.

Indien je klachten hebt over de wijze waarop INSZO je persoonsgegevens verwerkt of jouw verzoeken behandelt, kun je contact opnemen via info@covid-data.nl. Indien dit niet leidt tot een oplossing kan je natuurlijk altijd gebruik maken van jouw recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of een beroep te doen op de bevoegde rechter.

Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen per e-mail worden gericht aan ons secretariaat.

Artikel 5. Wijziging Privacybeleid.

Dit Privacybeleid (Versie Februari 2021) kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden via de website aan je bekend gemaakt. INSZO adviseert je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

Meer informatie?

Voor vragen, mogelijkheden en advies, staan wij u graag te woord.