header01

Om als zorggroep structurele kwaliteitsverbetering te kunnen nastreven, heeft u sturingsinformatie nodig. Het gaat hier om verwerking van privacygevoelige gegevens waar zorgvuldig en conform wettelijke eisen mee moet worden omgegaan. Daarnaast is het belangrijk dat de indicatoren en de daarmee samenhangende benchmarks betrouwbaar en vergelijkbaar zijn. Hiervoor zijn kwaliteitscriteria van toepassing waar enerzijds de dataverwerking zelf en anderszijds de verwerkende organisatie aan moet voldoen.

Door InEen en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) is voor de gegevensverwerking van de benchmark ketenzorg een landelijke standaard in het leven geroepen. U kunt er als zorggroep voor kiezen om zelf te garanderen dat u aan de standaard voldoet. U kunt ook besluiten het datamanagement uit te besteden aan een erkend Regionaal Datacentrum (RDC). Dat neemt u het werk uit handen én verzekert u dat de databewerking verloopt volgens de genoemde landelijke standaard van InEen en ZN.
Sinds 2015 is Instituut voor Zorg Optimalisatie een gecertificeerd RDC. Als klant van Instituut voor Zorg Optimalisatie weet u daardoor dat uw datamanagement voldoet aan de wettelijke normen voor privacy en aan de landelijke standaarden voor dataverwerking. Daarnaast levert Instituut voor Zorg Optimalisatie u de door InEen en ZN verplichte registratiescan. Hiermee kunt u nagaan in hoeverre de registratie van de populatie behorend bij een zorgprogramma op orde is.

Het doel van de ondersteuning aan zorggroepen is het leveren van sturingsinformatie om de kwaliteit van de zorg voor chronisch zieken te monitoren en verantwoording af te leggen aan de financier. Met elke individuele zorggroep wordt afgesproken welke indicatoren worden bepaald en hoe ze worden berekend.

Activiteiten

1. In kaart brengen registratiewijze van elke praktijk.

Hierbij gaat het om:

  • het gebruik van ICPC, ruiters en andere codes om patiënten te identificeren
  • hoe wordt aangegeven wie de hoofdbehandelaar is
  • of de huisarts gebruikmaakt van protocollen in het HIS
  • hoe episodes en problemen worden vastgelegd 
  • hoe proces-, prescriptie- en uitkomstindicatoren worden vastgelegd 
  • hoe verwijzingen worden vastgelegd

2. Opschonen patiëntenbestand

We leveren een patiëntenbestand aan (met bijvoorbeeld diabetespatiënten) aan de praktijkondersteuner die het naloopt voor de patiënten bij wie we onduidelijkheden vinden of niet volledige registratie van ICPC / hoofdbehandelaar / contra-indicatie. De praktijkondersteuner voert de aanpassingen door in het HIS.

3. Validatie data-extractie

Steekproefsgewijs vergelijken we gegevens over labuitslagen, biometrisch onderzoek, contacten, medicatie, verwijzingen en advies aan de patiënt vanuit de extractie met die in het HIS op locatie om de betrouwbaarheid van de extractie vast te stellen.

4. Instructies bij registratie

We geven aanwijzingen voor de registratie volgens de ADEPD-richtlijn (adequate dosssiervorming voor het elektronisch patiënten dossier). Daartoe bieden we een handleiding per HIS en zijn we als helpdesk te bevragen.

5. Overzichten per huisarts

Iedere huisarts (of praktijk indien patiënten niet op naam staan ingeschreven) krijgt overzichten van de eigen scores op de indicatoren. Onderliggend leveren we ook de gegevens van de patiënten die de scores bepalen. Bijvoorbeeld: staat in het overzicht dat 3% van de diabetespatiënten een HbA1c > 8.5% heeft, dan kan hij in een ander bestand zien welke patiënten het betreft (in een patiëntoverzicht staan de scores die buiten de streefwaarde vallen in een afwijkende kleur weergegeven). De overzichten worden geleverd bij de eerste data-extractie en na de opschoonactie. Vervolgens worden deze overzichten periodiek herhaald, zo vaak als overeengekomen met de zorggroep.

6. Overzichten per zorggroep

We leveren geaggregeerde scores op de indicatoren in een totaaloverzicht.

7. INSZOom

Met INSZOom kunnen zorggroepen zelf tabellen samenstellen en grafieken maken met data van hun zorgverleners. Het product kan worden benaderd via Power BI of Excel. De meetwaarden en dimensies zijn door INSZO gedefinieerd. De data kan afkomstig zijn van apotheken en/of huisartsen.

Wilt u meer weten over ondersteuning aan zorggroepen, dan kunt u contact opnemen via het algemene telefoonnummer 085-485 72 30 of inszo@inszo.nl 

 

Instituut voor Zorgoptimalisatie

Bezoekadres:
Van Deventerlaan 30-40
3528 AE Utrecht

Postadres:
Van Deventerlaan 30-40
3528 AE Utrecht

T: 085 - 485 72 30 (secretariaat)
E: inszo@inszo.nl

Algemene voorwaarden