Gebruiksvoorwaarden

Artikel 1 – Begrippen.

INSZO, KVK-nummer: 17172368

De website: www.inszo.nl

Gebruiker: de persoon die gebruikmaakt van de website.

Artikel 2 – Toepasselijkheid.

2.1 Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van de website. Het Privacybeleid van de website maakt deel uit van deze Gebruiksvoorwaarden.

2.2 INSZO is gerechtigd deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen en zal de meest actuele versie plaatsen op de website.

Artikel 3 – Totstandkoming.

De overeenkomst tussen de Gebruiker en INSZO komt tot stand op het moment dat de Gebruiker deze gebruiksvoorwaarden, na de eerste keer inloggen in de omgeving van de website, heeft aanvaard en wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

Artikel 4 – Gebruik van website

Voor het gebruik gelden de volgende voorwaarden:

Gebruiker dient zich te gedragen als een verantwoordelijke en zorgvuldige (internet)gebruiker;

Gebruiker garandeert dat alle gegevens die voor het gebruikmaken van de website aan INSZO worden verstrekt volledig, juist en actueel zijn;

Gebruiker zal geen handelingen verrichten die een onredelijk of disproportioneel beslag leggen op de infrastructuur van de website

Gebruiker zal de functionaliteit van website niet belemmeren en geen applicaties gebruiken die de website monitoren en/of er delen van kopiëren;

Gebruiker zal website niet gebruiken voor het plaatsen van informatie met een onrechtmatig, inbreuk makend of strafbaar karakter of informatie die beledigend is.

Artikel 5 – Beëindiging en opschorting gebruik.

INSZO is gerechtigd om, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder daarmee schadeplichtig te worden jegens de Gebruiker, website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan (tijdelijk) te beperken, te weigeren of op te schorten, in het bijzonder indien;

Gebruiker in strijd handelt met deze Gebruiksvoorwaarden, in het bijzonder het bepaalde in artikel 4;

Gebruiker in strijd handelt met toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens;

Dit naar het oordeel van INSZO noodzakelijk is in verband met door te voeren wijzigingen in de dienstverlening of voor onderhoud van de website of de infrastructuur van INSZO;

Dit naar het oordeel van INSZO noodzakelijk is voor het functioneren, de veiligheid of de integriteit van de infrastructuur van INSZO;

Dit naar het oordeel van INSZO noodzakelijk is ter bescherming van de via de website verwerkte (persoons)gegevens, de voorkoming van misbruik of andere schendingen van de privacy.

Artikel 6 – Privacy en informatiebeveiliging.

In het kader van de nieuwe wet- en regelgeving ingaande 25 mei 2018 heeft INSZO een nieuw privacybeleid document opgesteld.

Artikel 7 – Intellectuele Eigendomsrechten.

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder het auteursrecht, het merkenrecht en het databankenrecht, met betrekking tot de website en de door middel van de website verwerkte gegevens berusten bij INSZO, hieronder mede begrepen alle teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto’s, software en softwareapplicaties, audiovisueel materiaal en overige materialen die INSZO in verband met de website gebruikt. Niets in deze gebruiksvoorwaarden is bedoeld om enige intellectuele eigendomsrechten aan Gebruiker over te dragen.

INSZO verleent Gebruiker voor de duur van het gebruik van de website en onder de in de genoemde gebruiksvoorwaarden een persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet-sublicentieerbaar en niet-overdraagbaar, recht om gebruik te maken van de website.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid.

INSZO garandeert niet dat de website ononderbroken zal werken, noch dat de website vrij zal zijn van virussen, gebreken of andere onvolkomenheden.

INSZO is jegens Gebruiker niet aansprakelijk voor schade in verband met het gebruik van de website. Deze beperking geldt niet indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van INSZO.

Gebruiker vrijwaart INSZO voor aansprakelijkheid in verband met door de Gebruiker via de website geplaatste onrechtmatige of strafbare informatie.

Artikel 9 – Varia, toepasselijk recht en bevoegde rechter.

Op de gebruiksvoorwaarden en het gebruik van de website is het Nederlands recht van toepassing.

INSZO mag rechten en verplichtingen die uit deze gebruiksvoorwaarden voortvloeien overdragen aan derden en zal de Gebruiker daarvan via de website op de hoogte stellen. Indien de Gebruiker deze overdracht van verplichtingen aan een derde niet acceptabel vindt, kan hij het gebruik van de website.

Is of worden deze gebruiksvoorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijven Gebruiker en INSZO aan het overblijvende gedeelte gebonden. INSZO zal het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze gebruiksvoorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.

Meer informatie?

Voor vragen, mogelijkheden en advies, staan wij u graag te woord.